Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

บริหารจัดการอาคาร: การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายต้องตรวจสอบอะไรบ้าง การตรวจสอบอาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเรื่องความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง ไม่ใช่การตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายหรือเพื่อจับผิดอาคาร ตรวจสอบได้เฉพาะในบริเวณ/ส่วนที่ไม่เป็นอันตรายกับผู้ตรวจสอบ ไม่ตรวจสอบสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย หรือเกิดความเสียหายแก่อาคารหรือทรัพย์สิน

การตรวจสอบอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบใหญ่หรือการตรวจสอบประจำปี จะมีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้

1. การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
ความมั่นคงและความแข็งแรงของอาคารเป็นสิ่งสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะผู้ใช้อาคาร เพราะหากอาคารขาดความแข็งแรงปลอดภัย จะทำให้อาคารโค่น ทรุด และพังทรายลงมาในที่สุด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้โครงสร้างของอาคารพังเสียหายนั้น อาจเกิดได้จากการที่อาคารดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว การต่อเติมดัดแปลงอาคาร การขาดการบำรุงรักษา เป็นต้น

ผู้ตรวจสอบอาคารจะตรวจสอบและพิจารณาตามสภาพที่เห็นและการใช้งาน หากว่าโครงสร้างอาคารมีการเสื่อมสภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ก็จะให้เจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคารจัดการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

รายการที่ต้องตรวจสอบ

การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร

การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร

การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร

การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร

การชำรุดสึกหรอของอาคาร

การวิบัติของโครงสร้างอาคาร

การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

2. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

– นอกจากโครงสร้างตัวอาคารแล้ว ระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคารก็มีความสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกัน

– ระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่ต้องตรวจสอบได้แก่ ระบบบริการและอำนวยความสะดวก ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการตรวจสอบนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การประเมินความสามารถในการทำงานของระบบต่างๆ ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.1) ระบบบริการและอำนวยความสะดวก

ผู้ตรวจสอบอาคารจะเข้าไปตรวจสอบในส่วนของสภาพอุปกรณ์ ประสิทธิภาพการใช้งาน การดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงที่ผ่านมา รวมถึงความปลอดภัยในการใช้งานต่างๆ

รายการที่ต้องตรวจสอบ

– ระบบลิฟต์
– ระบบบันไดเลื่อน
– ระบบไฟฟ้า
– ระบบปรับอากาศ

2.2) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เป็นระบบที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของผู้ที่ใช้อาคารและผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียง โดยปกติ ผู้ตรวจสอบอาคารจะตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ประสิทธิภาพการจัดการ และการทำงานของระบบที่สำคัญจะต้องไม่สร้างมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

รายการที่ต้องตรวจสอบ

– ระบบประปา
– ระบบระบายน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย
– ระบบระบายน้ำฝน
– ระบบจัดการมูลฝอย
– ระบบระบายอากาศ
– ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง

2.3) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

อัคคีภัย เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัว อีกทั้งยังสร้างความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบอย่างสูง ด้วยเหตุนี้อาคารต่างๆ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบระบบดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่เกิดเหตุการณ์จริง ทั้งในแง่ของการป้องกันและระงับอัคคีภัย

รายการที่ต้องตรวจสอบ

– บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
– เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
– ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
– ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
– ระบบลิฟต์ดับเพลิง
– ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
– การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
– ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง
– ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
– ระบบป้องกันฟ้าผ่า

3. การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

ความสูญเสียต่อชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โดยเฉพาะอาคารที่มีคนเข้าไปใช้สอยเป็นจำนวนมากมีหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญคือ การสำลักควันไฟ เนื่องจากหนีออกนอกอาคารไม่ทัน ด้วยเหตุนี้อาคารต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีเส้นทางและสิ่งสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้สามารถอพยพออกจากอาคารได้อย่างทันท่วงที

รายการที่ต้องตรวจสอบ

– สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
– สมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
– สมรรถนะระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

4. การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ทุกวันนี้ภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น หากอาคารใดขาดระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยที่ดีเมื่อเกิดภัยพิบัติ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายที่เพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกัน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน

รายการที่ต้องตรวจสอบ

– แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
– แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร
– แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
– แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร