Categories
News

Big data (บิ๊กดาต้า) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

Big data (บิ๊กดาต้า) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร Big Data คือ ชุดข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่มีขนาดใหญ่ และถูกเก็บบันทึกไว้ผ่านวิธีการต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลภายในองค์กรของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการทำ transaction ต่าง ๆ หรือข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันโลกกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ชุดข้อมูล (Data) จำนวนมากถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกวัน และสามารถทำการเก็บรวบรวมได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การรับชมสื่อออนไลน์ หรือธุรกรรมสำคัญต่าง ๆ